hit counter

SEARCH / Preišči:

 

Recent Comments


 


 

 

SUBSCRIBE / Naroči se

WANT TO KNOW MORE? WRITE TO ME... / Želite izvedeti več? Pišite mi...

 

GO FOR IT!

E-SHOP / trgovin'ca:

 

FOLLOW the tweets:

 

WELCOME TO:

Join and connect:

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

BEING THERE ONE WAY OR ANOTHER / Tako ali drugače tam:


AND / in:

 

Learning new:

« October inspiration / Oktobrska inspiracija | Main | A Special Day / Poseben dan »
Wednesday
Oct192011

Back to School: Cleaning paint-brushes / Nazaj v šolo: čiščenje čopičev

We're back... - to school. This time we will show you how we take care of our paint-brushes with kids.

Pa smo nazaj... - v šoli. Tokrat vam bomo pokazali, kako z otroki skrbimo za čopiče. 

 

We tell them they should not leave the paint-brushes in the water, because the brushes' hair will change shape:

Povemo jim, da čopiče ne puščamo v vodi, ker lahko poškodujemo oz. ukrivimo dlačice čopiča:

They should put them out and leave them on a cloth:

Vzamejo naj jih iz posode z vodo in jih položijo na krpico: 

[It is a bit different for acrylic paint, but since we usually don't use acrylic paint with kids, we teach them this way (for working with watercolors or tempera paint).]

[Pravila so nekoliko drugačna pri uporabi akrilnih barv, toda ker z otroki ne uporabljamo akrilov, jih učimo kako čistiti čopiče pri slikanju s tempera ali vodenimi barvami.] 

 

Every time we change the color or want to clean the brush, we dip the brush into the water and push it hard to the bottom of the cup:

Vsakokrat, ko želimo uporabiti drugo barvo ali želimo čopič očistiti, ga pomočimo v vodo in ga močno pritiskamo / drgnemo po dnu posode z vodo:  

Then we wipe the paintbrush on the cloth (if there's too much water on it):

Nato čopič obrišemo na krpici (če je na čopiču preveč vode): 

When we're done with painting, we usually clean our paint-brushes with a soap:

Ko končamo s slikanjem, običajno očistimo čopiče s trdim milom: 

And then we wash them under running water:

Nazadnje čopiče speremo pod tekočo vodo: 

That's why it's very important to use quality paint-brushes, so that they 'survive' all the painting and the cleaning process and serve us well.

Prav zato je zelo pomembno, da uporabljamo kvalitetne čopiče, da 'preživijo' celoten proces - od slikanja in čiščenja, ter nam dobro služijo še dolgo časa.

 

We hope you find this information useful, so now you're all ready to have fun with the paint and with your kids :)! Enjoy!

Upamo, da vam bodo te informacije koristile in da boste sedaj dobro pripravljeni za uživanje v slikanju in skupaj z vašimi otroki :)! Imejte se lepo! 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>