hit counter

SEARCH / Preišči:

 

Recent Comments


 


 

 

SUBSCRIBE / Naroči se

WANT TO KNOW MORE? WRITE TO ME... / Želite izvedeti več? Pišite mi...

 

GO FOR IT!

E-SHOP / trgovin'ca:

 

FOLLOW the tweets:

 

WELCOME TO:

Join and connect:

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

BEING THERE ONE WAY OR ANOTHER / Tako ali drugače tam:


AND / in:

 

Learning new:

« I can't wait / Komaj čakam | Main | Waiting / Čakanje »
Monday
Jun112012

Where am I going to? / Kam grem?

A question on my mind lately. Many reasons are here to ask this question over and over again. There are always people involved, people who don't know me very well (or they think they know me, but they don't). They see me through their own sunglasses, never willing to take them off and trying to see me with their eyes. 
Vprašanje, ki se pogosto pojavlja v mojih mislih. Veliko je razlogov, da se to sprašujem dan za dnem. Največkrat so vzrok ljudje, ki me dobro ne poznajo (ali pa mislijo, da me, a me v resnici ne). Name gledajo skozi svoja sončna očala, ne da bi se kdaj potrudili, jih sneli in pogledali name s svojimi očmi.  

When I'm in that kind of situations, a song comes on my mind. It is a special song, because I sang it at my singing lessons with my voice teacher (student of Judy Garland), who thought I sang like an angel :). His enthusiasm and support was a contrast to the words I've usually heard about me and my singing. Most people would put me down, saying I don't sing very well, etc. I never even wanted to become a singing super star; I did that to be able to sing to the children in school or just for fun. But I've never had fun until I started to work with that voice teacher in The States. We found songs that inspired us, comforted us, lifted us up. One of the songs was the one below. When I'm down, it always comes on my mind. If you listen to its lyrics, you'll see why this song lifts me up.
Ko sem v takšnih situacijah, mi pride na misel določena pesem. To je pesem, ki sem jo pela na urah solo-petja pri učitelju petja (pri učencu pevke in igralke Judy Garland), ki je menil, da pojem kot angel :). Njegovo navdušenje in podpora sta bila čisti kontrast tistemu, kar sem običajno slišala o svojem petju. Večina ljudi je skušala zatreti mojo željo po petju, češ, da ne pojem dobro ipd. Pa sploh nikoli nisem želela postati pevska zvezda; le želela sem se naučiti pravilno peti, da bi lahko pela otrokom ali kar tako, zase in za zabavo. Toda, nikoli ni bilo zabavno, vse dokler nisem začela delati s tem učiteljem v ZDA. Našla sva pesmi, ki so naju navdihovale, tolažile in vzdigovale razpoloženje. Ena od pesmi, ki sem jo pela, je ta spodaj. Kadar sem na tleh, mi pride vedno na misel. Če boste poslušali besedilo, boste videli, zakaj me spet postavi na noge.     

     

Some inserts:
Nekaj izsekov (brez prevoda): 

'You'll get by, you always have before'...

'Call in three months time and I'll be fine, I know, 
Well maybe not that fine, but I'll survive anyhow'... 

'Don't ask anymore'... 

Anyway, because of my voice teacher who believed in me, I ended up singing in Boston Music Hall and enjoyed singing like I've never before. 
Kakor koli, prav zaradi tega učitelja solo petja, ki je verjel vame in me videl tako kot sem, sem na koncu pristala v največji glasbeni hali v Bostonu in uživala pri petju kot še nikoli prej.  

So, don't listen to the people who don't see YOU and who are just stopping you from following your path.
Zato, ne poslušajte tistih, ki VAS ne vidijo in ki vam preprečujejo, da bi sledili svoji poti.  

If they don't take time to know you better and are not open for you the way you are, then you need to sing a song and get back on your own tracks. Only you know where to go and where your heart feels at home.
Če si ne vzamejo časa, da bi vas bolje spoznali in bili odprti, da vas sprejemajo take kot ste, potem si zapojte pesem in se vrnite nazaj na lastne tire. Samo vi veste, kam greste in kje se vaše srce počuti doma.  

Follow your heart and enjoy the ride (while singing) :). Don't ask anymore...
Sledite svojemu srcu in uživajte v vožnji (prepevajoči) :). Ne sprašujte več...  


Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>