hit counter

SEARCH / Preišči:

 

Recent Comments


 


 

 

SUBSCRIBE / Naroči se

WANT TO KNOW MORE? WRITE TO ME... / Želite izvedeti več? Pišite mi...

 

GO FOR IT!

E-SHOP / trgovin'ca:

 

FOLLOW the tweets:

 

WELCOME TO:

Join and connect:

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

BEING THERE ONE WAY OR ANOTHER / Tako ali drugače tam:


AND / in:

 

Learning new:

« Zen of the Ocean Post | Main | Tastes / Okusi »
Wednesday
Jul062011

Lucky Ones / Srečneži

Yes you are! You can be creative, you can smile whenever you want, you can support the people in need. What a wonderful gift!

Seveda ste! Lahko ste ustvarjalni, lahko se nasmehnete kadar koli želite, lahko podpirate pomoči potrebne ljudi. Kako čudovito darilo!

All you have to do is: just be. Be like a ladybug… – do your 'job' the best you can and people will believe that you bring happiness. No need to talk about it, no need to argue with anybody, no need to be 'big'. Just do your 'job', just be you!

Vse kar morate storiti je, da ste. Bodite kot pikapolonica… – opravljajte svoje 'delo' najbolje kot lahko; in ljudje bodo verjeli, da prinašate srečo. Ni potrebno, da govorite o tem, ni potrebno, da se pregovarjate z nekom, ni potrebno, da iz tega naredite 'veliko reč'. Samo opravljajte svoje 'delo', bodite vi!

 

You might not be reworded for this in a material way, but your heart will know... You are one of the lucky ones, who can do it! Dedicate this summer to spreading the happiness like a ladybug! Be creative!

Verjetno za to ne boste materialno nagrajeni, toda vaše srce bo vedelo... Ste eni teh srečnežev, ki to lahko naredijo! Posvetite to poletje širjenju sreče, kot da ste pikapolonica! Bodite ustvarjalni!

 

What do you say – do you think you can do it?

Kaj pravite – mislite, da bi šlo? 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>