hit counter

WANT TO KNOW MORE? WRITE TO ME... / Želite izvedeti več? Pišite mi...

 

 

 

 

 

 

 

Saturday
Jan282012

Just... / Samo...

...wanted to let you know that we're still working on the 'dream come true'. Trying to find sponsors, donators, anyone who'd want to help (see details on our Phototherapy page). The financial crisis slowed down everything, but we won't give up. We're working on it in our undercover world...
Stay with us!

...obvestiti vas želimo, da še vedno delamo na 'uresničitvi naših sanj'. Poskušamo najti sponzorje, donatorje, kogar koli, ki bi bil pripravljen pomagati (detajle o projektu lahko najdete na naši strani o Fototerapiji). Finančna kriza je vse skupaj upočasnila, toda ne bomo obupali. Na projektu delamo potiho, v našem skritem svetu...
Ostanite z nami!

Friday
Aug052011

Sad / Žalostna

The project was rejected by our municipality (many others as well) - that means no money from them. We will have to find sponsors or donators to keep the project going. Let us know if you can help. Thank you!

And thank you for believing in this project!

*

Projekt je bil na razpisu občine zavrnjen (kot tudi številni drugi) - to pomeni, da ne prejmemo nobenih sredstev za projekt s strani občine. Poiskati bomo morali sponzorje ali donatorje, da se bo projekt lahko nadaljeval. Če nam lahko pomagate, bomo veseli. Hvala!

In hvala, ker verjamete v ta projekt! 

Wednesday
Jul062011

Analyzing / Analiziranje

A break for children in the research group, but not for me. Over the summer I have to analyze all the data that was gathered during our meetings with the kids.
In September we will try to prepare an exhibition of a few of our works (if the children will still want it). We will need some support, so that the pictures will be printed on bigger formats. Thank you for your donations in advance!

*
Predah za otroke v raziskovalni skupini, toda zame ne. Čez poletje bom analizirala zbrano gradivo z naših srečanj z otroki. 

Septembra pa nameravamo pripraviti razstavo naših del (če bodo otroci še za to). Potrebovali bomo vašo podporo, da bomo lahko naše fotografije natisnili na večji format. Že v naprej hvala za vaše donacije!

Sunday
Jun122011

Approved / Potrjeno

A research was finally approved by the University of Ljubljana.
The title of research is: 'Phototherapy Techniques as Forms of Visual Arts Therapy in Primary School'. 
 

*

Raziskava je bila na Univerzi končno potrjena.
Naslov raziskave je: 'Fototerapevtske tehnike kot oblike pomoči z umetnostjo v osnovni šoli'. 

Thursday
Jun022011

Mentors from Finland / Mentorici s Finske

This week my mentors for phototherapy research are here in Slovenia. They are from Finland, where they already have established and successful phototherapy. I am so happy that they watch over my steps and they make sure that I don't do any mistakes.

I am so happy and thankful that they are here!

*

Ta teden sta v Sloveniji moji mentorici za mojo raziskavo fototerapije. Prišli sta iz Finske, kjer je fototerapija že vzpostavljena in uspešna metoda. Zel osem vesela, da pazita na moje korake in skrbita, da ne delam napak.

Zelo sem vesela in hvaležna, da sta tu!