hit counter

SEARCH / Preišči:

 

Recent Comments


 


 

 

SUBSCRIBE / Naroči se

WANT TO KNOW MORE? WRITE TO ME... / Želite izvedeti več? Pišite mi...

 

GO FOR IT!

E-SHOP / trgovin'ca:

 

FOLLOW the tweets:

 

WELCOME TO:

Join and connect:

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

BEING THERE ONE WAY OR ANOTHER / Tako ali drugače tam:


AND / in:

 

Learning new:

Celebrating creative process!
Uživajmo v kreativnem procesu!

Saturday
Mar162013

While... / Medtem ko...

...birds are singing their love songs, we're RENOVATING THIS WEBSITE for you. Be patient with us and stay tuned, please!

...ptički prepevajo njihove zaljubljene pesmice, se pri nas trudimo s PRENOVO TE SPLETNE STRANI - za vas. Prosimo, da potrpite še malo in ostanete z nami!

 

 

Thank you!

 Hvala!

 

Thursday
Feb142013

Sweet Hearts / Predragi

Thinking of all the people with sweet hearts who inspire me and make my life beautiful.
Danes sem v mislih pri vseh predragih osebah, ki me navdihujejo in zaradi katerih je moje življenje lepo.

Thank you - you're simply the best!
Hvala vam - ste preprosto najboljši!

Tuesday
Feb122013

Carnival... / Pust...

...brought snow this year...
...je to leto prinesel sneg...

I invite you to dance with kurent (= traditional Slovene mask).
Vabim vas na ples s kurenti.

*

*

*

Sometimes we have to look for beauty under the masks...
Včasih pa moramo lepoto poiskati pod maskami...

 

Saturday
Feb092013

Between the lines / Med vrsticami

Prešeren (remembering our Slovene poet on Slovene Cultural Day).
Prešeren.

Thinking about his words, his life, his dream.
Razmišljam o njegovih besedah, življenju, sanjah.

What was put into his cradle when he was born?
Kaj mu je bilo položeno v zibelko, ko se je rodil?

What inspired him? What made him happy?
Kaj ga je navdihovalo? Kaj ga je osrečevalo?

When I visit his home, I feel at home, although his home is small and empty. Very different from a vivid Prešeren's market in Kranj. Everything seems to be 'Prešeren' - a quiet person and a person, full of life... We can be everything, too!
Ko obiščem njegov dom, se počutim kot doma, pa čeprav je prostor majhen in prazen. In čisto drugačen od živahnega Prešernovega smenja v Kranju. Oboje predstavlja Prešerna - tiha oseba pred rojstno hišo in oseba, polna življenja, ki se kaže na smenju... Tudi mi smo lahko kar koli!

Happy cultural and creative day to all of you, dear readers - be who you are!
Dragi obiskovalci, želim vam vesel kulturni in ustvarjalni dan - bodite, kar ste!

 

Monday
Feb042013

Waiting / Čakanje

I can't belive it how I like this quiet period, full of waiting. I'm without words, I don't browse other blogs, I don't create much. I'm in a kind of half-conscious state, observing playfull thoughts, growing new ideas and new learning steps. It is interesting that I like it very much, although the days are tough and too short for things to grow faster...
Ne morem verjeti, kako všeč mi je to tiho obdobje, polno čakanja. Nimam besed, ne vleče me k brskanju po objavah na drugih blogih, ne ustvarjam preveč. Preprosto sem v pol zavestnem stanju, ko opazujem igrivo prepletanje misli, kaljenje novih idej in učenje novih korakov. Zanimivo je, da mi je vse skupaj všeč, čeprav so dnevi naporni in prekratki, da bi se vse skupaj hitreje odvijalo....

And during this time of wandering in my world of imagination, and when your thoughts my wander to Schladming (Austria), I'm sending you some visual greetings from there. Well, they are two years old, but they were preparing for this big skiing event back then already.
In med tem ko tavam nekje v svetu domišljije, in ko nekaterim misli te dni uhajajo v Schladming, vam pošiljam pozdravčke od tam. Sicer so stari dve leti, a že takrat so se pripravljali na ta veliki smučarski dogodek. 

Whoever will go there will know where did I take these pictures, esp. the picture of that interesting structure on the upper right site of the image below. (No, it was not shot on the Moon ;) ).
Kdor bo šel tja, bo vedel, od kod so fotografije, še posebej slika tiste nenavadne strukture na sliki zgoraj desno. (Ne, ni bila posneta na Luni ;) ).

It was summer, but I could enjoy the snow and ice. Do you remember that post? Oh, well, Austria is just full of surprises. I love it!
Bilo je poletje, a jaz sem se nagledala snega in ledu. Saj se še spomnite te objave? Kaj hočemo, tale Avstrija me vedno znova preseneča! Prijetno preseneča!

Enjoy - on your feet or high in the sky! I hope I'll be back soon!
Naj vam bo lepo - trdno na tleh ali visoko v oblakih! Upam, da pridem kmalu nazaj!