hit counter

SEARCH / Preišči:

 

Recent Comments


 


 

 

SUBSCRIBE / Naroči se

WANT TO KNOW MORE? WRITE TO ME... / Želite izvedeti več? Pišite mi...

 

GO FOR IT!

E-SHOP / trgovin'ca:

 

FOLLOW the tweets:

 

WELCOME TO:

Join and connect:

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

BEING THERE ONE WAY OR ANOTHER / Tako ali drugače tam:


AND / in:

 

Learning new:

« Without words / Brez besed | Main | I can't wait / Komaj čakam »
Thursday
Jun212012

Warmth / Toplina

Our school was in the newspapers yesterday. We're getting famous! ;)
Naša šola je bila včeraj v časopisu. Postajamo slavni! ;) 

Now that the school-year is coming to the end, I'm looking back to our days with kids and all the good and bad times that we've had. 
Sedaj, ko se šolsko leto približuje koncu, se oziram nazaj na dneve, ki smo jih z otroki preživeli - v dobrem in slabem.  

The best thing about school and working with kids is: big, warm hugs, laughter, words like 'are you ok?' and the first question I get when I come to school 'what are we going to do today?' - it's not the knowledge and not the good grades; it's the warmth in our hearts that I cherish the most in this school.
Najboljše v šoli in pri delu z otroki je: veliki, topli objemi, smeh, besede kot 'si v redu?' in vprašanje, ki ga najprej dobim, ko pridem v šolo - 'kaj bomo pa danes delali?'; - ne znanje, niti ocene; toplina v naših srcih je tisto, kar najbolj cenim v tej šoli.   

What do you cherish the most at your work place?
Kaj pa vi najbolj cenite na svojem delovnem mestu?  

Have a wonderful time during the summer holidays (if you have them)! I'll be creative and surrounded with creative kids, so I believe we will have fun! Are you joining us, too?
Želim vam lepe počitnice (če jih imate)! Moje bodo ustvarjalne in tudi med počitnicami bom obkrožena z ustvarjalnimi otroki, zato mislim, da se bomo zabavali! Pridete tudi vi

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>