hit counter

SEARCH / Preišči:

 

Recent Comments


 


 

 

SUBSCRIBE / Naroči se

WANT TO KNOW MORE? WRITE TO ME... / Želite izvedeti več? Pišite mi...

 

GO FOR IT!

E-SHOP / trgovin'ca:

 

FOLLOW the tweets:

 

WELCOME TO:

Join and connect:

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

BEING THERE ONE WAY OR ANOTHER / Tako ali drugače tam:


AND / in:

 

Learning new:

« Waiting / Čakanje | Main | Catch... / Ujemite... »
Thursday
May312012

Everything different / Vse drugače

When a person, whom you didn't see for a long time, tells you that she will visit your country, you know exactly what to do. You reschedule your daily duties, grab your camera and count the minutes until the hour of the meeting.
Ko ti oseba, ki je že dolgo nisi videl, sporoči, da pride na potep, veš, kaj storiti. Prerazporediš delovne obveznosti, pograbiš fotoaparat in komaj čakaš, da se kazalci na uri pomaknejo proti uri srečanja. 

Although we walked with Daša the paths I know, it was different. Different looks and different feelings...
Čeprav sva jo z Dašo mahnili po znanih poteh, je bilo vse drugače. Drugačni pogledi in drugačni občutki...

Different motives, different steps. Different talks, different ideas. Different questions, different curiosity...
Drugačni motivi, drugačni koraki. Drugačni pogovori, drugačne ideje. Drugačna vprašanja, drugačna radovednost...

Everything old looks new. All boring and grey looks alive, but calm. Everything unimportant looks important...
Vse staro se zdi novo. Vse dolgočasno in sivo, se zdi živo, a umirjeno. Vse nepomembno se zdi pomembno...

The meeting was too short, the things to do and see too little, the words to say too small. Daša, next time we need to find more time, maybe even some time for creative stuff - wouldn't that be great?! :)
Srečanje je bilo prekratko, premalo je bilo časa za vse, kar bi si želeli videti in narediti, premalo besed, da bi si povedali vse, kar bi želeli povedati... Daša, naslednjič si morava poiskati več časa, mogoče celo za kakšno kreativno ustvarjanje - a ne bi bilo to fino?! :)

And how are you, dear readers? Do you have time for some meetings, some vagabonding, and do you fight the dreadful dragons on your way with those who support you?? 
Pa vi, dragi bralci? Se kaj družite, potepate, premagujete strašne zmaje s tistimi, ki vas podpirajo??

I hope you have beautiful and nice days, esp. with people, for which is worth taking some time!
Želim vam lepe in prijazne dni, še posebej s tistimi osebami, za katere si je vredno odtrgati čas!

PS: And if you don't find anyone, I'm still here :)!
PS: In če nikogar ne najdete, sem tu še vedno jaz :)! 

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>