hit counter

SEARCH / Preišči:

 

Recent Comments


 


 

 

SUBSCRIBE / Naroči se

WANT TO KNOW MORE? WRITE TO ME... / Želite izvedeti več? Pišite mi...

 

GO FOR IT!

E-SHOP / trgovin'ca:

 

FOLLOW the tweets:

 

WELCOME TO:

Join and connect:

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

BEING THERE ONE WAY OR ANOTHER / Tako ali drugače tam:


AND / in:

 

Learning new:

« Good morning! / Dobro jutro! | Main | #12: Chances are... / Možnosti so... »
Monday
Jan162012

Time flies / Čas teče

Today I'll start a journey... I will start a 2-months long course, to which I will dedicate my time, my heart and soul. Because of my other activities, my time will be limited, so for a while, there will be less talking here on this blog, but more pictures, yay!

Danes začenjam popotovanje... Začnem namreč dvomesečno izobraževanje, ki mu bom posvetila svoj čas, svoje srce in dušo. Zaradi mojih drugih aktivnosti, bo moj čas omejen, zato bo na tem blogu manj besed, a zato več fotografij! Kaj pravite?!

I'm far better expressing myself with pictures rather than words, so this will be easier for me (to keep in touch) and exciting too! I hope you will find my post interesting and inspirational! Let me know!

See ya' - soon!

Veliko bolje mi gre namreč izražanje s sliko kot pa z besedami, zato bo tak način zame lažji (da ostanem 'na zvezi') in tudi vznemirljivejši! Upam, da vam bodo objave kljub temu zanimive. Morda v njih najdete tudi kakšen navdih!

Se vidimo - kmalu! 

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>