hit counter

SEARCH / Preišči:

 

Recent Comments


 


 

 

SUBSCRIBE / Naroči se

WANT TO KNOW MORE? WRITE TO ME... / Želite izvedeti več? Pišite mi...

 

GO FOR IT!

E-SHOP / trgovin'ca:

 

FOLLOW the tweets:

 

WELCOME TO:

Join and connect:

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

BEING THERE ONE WAY OR ANOTHER / Tako ali drugače tam:


AND / in:

 

Learning new:

« #3: Transparency / Prosojnost | Main | #1: A Good Day / Dober dan »
Friday
Dec092011

#2: Gifts of the Gifts / Darila daril

Today, read the post at Vision & Verb blog and answer the following question (Question #2):

What was the most precious gift that you gave to a person or you've got from someone - for which you're still thankful for?  

Danes si preberite objavo na Vision & Verb blogu in odgovorite na naslednje vprašanje (vprašanje #2):

Katero darilo je bilo najdragocenejše, ki ste ga podarili določeni osebi ali, ki ste ga prejeli od nekoga - za katerega ste še danes hvaležni?

*

PS: Find the rules of the game 'Giving thanks, giving gifts 2011' here
And watch this video to see my plans for the precious gifts I plan to give in the future... Have a good day! 

Pravila igre 'Čas zahvaljevanja, čas obdarovanja 2011' najdete tukaj.
In poglejte si spodnji video, da si pogledate moje načrte, kakšna dragocena darila nameravam deliti enkrat v prihodnosti... Dober dan vam želim!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>